Wkład działalności naukowej

W rozważaniach nad problematyką bezpieczeństwa publicznego ważne miejsce zajmuje obszar poświęcony współpracy służb, mających w swoich zadaniach zabezpieczenie społeczeństwa od wszelkiego rodzaju zagrożeń. Należy przyjąć, że jedną z podstawowych przesłanek organizowania podmiotów bezpieczeństwa jest społecznie uświadamiany poziom zagrożeń. Podstawowym wyzwaniem stojącym przede wszystkim przed podmiotami bezpieczeństwa pozostaje zapewnienie stabilności będącej podstawą ładu. Nie ulega wątpliwości, że zbudowanie efektywnego i spójnego systemu bezpieczeństwa publicznego narzuca konieczność zwiększenia współpracy i integracji podmiotów. Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego wymaga podejmowania wielosektorowych działań pomiędzy instytucjami, służbami i strażami.

Kluczowe rezultaty działalności naukowej

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości kładzie duży nacisk na wdrażanie działalności naukowej wobec potrzeby współczesnych wyzwań i zagrożeń. Współpraca pomiędzy wszystkimi podmiotami systemy bezpieczeństwa to ważny element w tworzeniu spójnego i dobrze pracującego mechanizmu na rzecz bezpieczeństwa publicznego. Kooperacja międzyinstytucjonalne podejmowana w szerokim wachlarzu działalności Uczelni, Instytutów uczelnianych oraz samych pracowników naukowych jest traktowana priorytetowo a wszelka aktywność w tym zakresie jest przemyślana i ukierunkowana na uzyskanie praktycznych rezultatów. Wypracowywane w trakcie spotkań i treningów procedury są w dalszej kolejności poddawane weryfikacji i w efekcie wdrażane w struktury działań poszczególnych służb, instytucji i straży. Wymiana doświadczeń pomiędzy podmiotami bezpieczeństwa sprawia, że w następstwie wystąpienia sytuacji kryzysowej i potrzeby współdziałania i realizowania działań, dane reakcje są trafniejsze, szybsze i skuteczniejsze. Wobec powyższego Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości realizuje szereg zadań i czynności zmierzających do poprawy i zwiększenia bezpieczeństwa publicznego poprzez zacieśnienie współpracy międzypodmiotowej systemu bezpieczeństwa.

Charakterystyka głównych wniosków z badań naukowych

Tactical Prison Rescue to cykliczne Ogólnopolskie Zawody i Warsztaty Ratownictwa Taktycznego Grup Interwencyjnych Służby Więziennej.W myśl zasady „przygotowujemy najlepszych na najgorsze i każde życie jest dla nas najważniejsze bez względu na to, po której stronie kraty się znajdujesz” w przedsięwzięcie zaangażowane są jednostki specjalne podległe Ministerstwu Sprawiedliwości, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwu Obrony Narodowej. Obok piętnastu Grup Interwencyjnych Służby Więziennej stają funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Samodzielnych Pododdziałów Kontrterrorystycznych Policji, Wydziału Zabezpieczeń Lotnisk Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Służby Ochrony Państwa, żołnierze Akademii Wojsk Lądowych, Bataliony Powietrznodesantowe, Wojska Obrony Terytorialnej oraz jednostka wojskowa AGAT, aby się szkolić, poznawać nowe rozwiązania i wdrażać aktualne procedury [R1].

W wyniku potrzeby wiązania praktyki z teorią Szkołą Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości postanowiła połączyć oba te aspekty organizując konferencję naukową ze wszystkimi uczestnikami zawodów oraz zaproszonymi gośćmi w przeddzień imprezy [R2].

Proces współdziałania podmiotów bezpieczeństwa to niewątpliwie trudne przedsięwzięcie które ma swój początek w odpowiednim zarządzaniu i kierowaniu odpowiednimi zasobami [R3]. Zarządzanie w nomenklaturze militarnej postrzegane jest jako dowodzenie które usystematyzowane w pewien proces musi w głównej mierze spełniać wszystkie standardy bezpieczeństwa i skuteczności podejmowanych działań [R4]

Dowodzenie to proces który musi być sprawowany w sposób mniej lub bardziej ciągły; świadomy i zmierzający do osiągnięcia zakładanego celu. Potrzeba dowodzenia (nauki dowodzenia) wynika z rozmiarów, złożoności i zróżnicowania zagrożenia, które często występuje w sposób nagły i nieoczekiwany. Najwyższą formą osiągnięcia zakładanego celu
w działaniach jest prawidłowe postrzeganie strategii dowodzenia, umiejętności przewidywania sytuacji i dostosowania adekwatnych zasobów. Potrzeba kształtowania takich postaw zachodzi również w Służbie Więziennej, do której w głównej mierze kierowany jest program studiów podyplomowych w zakresie „Dowodzenia Działaniami Specjalnymi”.

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości wobec zauważalnego problemu z tematyki użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej pochyliła się nad w/w problemem i przy współudziale innych podmiotów (w głównej mierze służb) próbuje rozwinąć dane zagadnienie i analizując zaistniałe zdarzenia wdraża propozycje zmian w danym przedmiocie [R5]. Należy tutaj zwrócić uwagę na fakt, że badania ukierunkowane są w głównej mierze na ostateczny środek przymusu bezpośredniego czyli broń palną [R6], a propozycje rozwiązań szkoleniowych są dostosowywane do innych służb. SWWS nie tylko proponuje, ale również stara się wdrażać rozwiązania innych służb (Policji i Wojska) w swoje struktury dostosowując je do wymogów współczesnych zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa publicznego [R7].

Nie bez znaczenia jest również działalność ekspercka pracowników naukowych Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości którzy w znaczący sposób przyczynili się do kształtowania bezpieczeństwa publicznego poprzez udział w różnego rodzaju przedsięwzięciach, jak chociażby Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa czy Strategicznym Przeglądzie Obronnym oraz przygotowanie propozycji kierunków zmian w organizacji i funkcjonowaniu Narodowych Sił Rezerwowych [R8], tworzenia struktur Obrony Terytorialnej [R9] oraz szeroką działalność na rzecz organizacji pro obronnych w tworzeniu społecznej bazy bezpieczeństwa narodowego [R10]

Główny badacz i zespół badawczy

Dowody wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa

Szeroka wszechstronna działalność Instytutów jak również poszczególnych pracowników naukowych Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości przyczyniła się do zacieśnienia współpracy pomiędzy podmiotami bezpieczeństwa jak również do wymiany doświadczeń w obszarze podnoszenia bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie prace ukierunkowane są na implikację sprawdzonych rozwiązań, wdrażanie nowych procedur i organizowanie dalszej działalności w zakresie współpracy i integracji służb.

Niewątpliwymi dowodami działalności naukowej są dodatkowo liczne opracowania naukowe wydawane przez pracowników uczelni [R11], [R12], udział w konferencjach naukowych [R2], [R13], [R14] oraz organizacja spotkań i treningów zgrywających.

Opis bibliograficzny i streszczenia osiągnięć naukowych

Lp.
Tytuł dowodu wkładu
Rodzaj
Krótka charakterystyka
Autor wraz z zespołem
R1
Tactical prison rescue – sposób doskonalenia służb mundurowych w Polsce. [W:] Rozważania nad problematyką bezpieczeństwa publicznego – przeciwdziałanie zagrożeniom rola służb. Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości; 2019
rozdział
W rozdziale przedstawiono rolę „Tactical Prison Rescue” na rzecz rozwoju i kształtowania umiejętności służb mundurowych.
2019
R2
Przeciwdziałanie przestępczości – aspekty teoretyczne i praktyczne
konferencja
Konferencja stanowiła forum wymiany poglądów środowisk naukowych oraz podmiotów odpowiedzialnych za wymiar bezpieczeństwa publicznego odnośnie do zachodzących trendów i zagrożeń. W sposób szczególny ukierunkowana została na kwestie związane z wielowymiarowością współczesnego bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałaniem aberracjom społecznym, instytucjonalnymi i prawnymi aspektami bezpieczeństwa wewnętrznego.
2019
R3
Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Zarządzanie 4.0 – współczesne trendy w sektorze publicznym, społecznym i biznesowym
konferencja
Systemy motywacyjne w organizacjach zhierarchizowanych – referat prof. Tomasza Kośmidra
2018
R4
Przebieg procesu dowodzenia jako element kształcenia kadry kierowniczej
referat
Wykład na I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Chełmie ” Kształcenie i szkolenie kadr w systemie bezpieczeństwa” poruszający tematykę dowodzenia i jego aspektów w obszarze bezpieczeńśtwa.
2021
R5
Szkolenie funkcjonariuszy Służby Więziennej w zakresie użycia środków przymusu bezpośredniego. Wprowadzenie do problematyki. Rola służb,
monografia
Monografia pozwala rozwinąć problematykę procesu szkolenia w służbach na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Formułuje kierunki dalszych rozważań w obszarze użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego.
2020
R6
Strzelectwo jako istotny element szkolenia służb mundurowych
artykuł
Artykuł przedstawia podstawowe zasady prawidłowego szkolenia osób, które na co dzień pełnią służbę z bronią palną.
2019
R7
Wykorzystanie strzelca wyborowego w Służbie Więziennej – wprowadzenie do problematyki
artykuł
Autor w opracowaniu zauważa możliwość implementowania rozwiązań użycia strzelca wyborowego w Służbie Więziennej na podstawie doświadczeń innych służb takich jak Policja czy Wojsko.
R8
Założenia organizacyjno-funkcjonalne Narodowych Sił Rezerwowych – kierunki zmian
artykuł
2015
R9
Powszechna Obrona Terytorialna podstawą bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej
artykuł
2017
R10
Organizacje proobronne w tworzeniu społecznej bazy bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Zarys problemu
artykuł
2016
R11
Współczesna wielowymiarowość bezpieczeństwa narodowego. Wybrane problemy z zakresu bezpieczeństwa publicznego i powszechnego
monografia
2018
R12
Rozważania nad problematyką bezpieczeństwa publicznego. Przeciwdziałanie zagrożeniom. Rola służb
monografia
Publikacja wpisuje się w rozwijany współcześnie nurt badań nad bezpieczeństwem z uwzględnieniem właściwej mu wielowymiarowości i interdyscyplinarności.
2019
R13
Kształcenie i szkolenie kadr w systemie bezpieczeństwa
konferencja
2021
R14
Odpowiedzialność pracowników i funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz innych formacji umundurowanych w perspektywie wykonywania zadań służbowych – implikacje prawno-społeczne.
konferencja
2021

Charakterystyka wpływu społecznego

Szkołą Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości to nie tylko działalność naukowa, ale wszelkie prace na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa dla społeczeństwa. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego to bezsprzecznie najważniejsza kwestia dla jednostki i grup społecznych. Dlatego uczelnia dla zwiększenia trafności swoich dociekań naukowych oraz zamocowania ich w praktycznym wymiarze nawiązuje ścisłą współpracę z podmiotami bezpieczeństwa.

Dowody wpływu społecznego

Z Polskim Związkiem Łowieckim głównymi obszarami współpracy jest bezpieczeństwo strzelnic myśliwskich pod kątem administracyjnym, prawnym i praktycznym, unormowania w zakresie regulaminu strzelnic, wspólne szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, bezpieczeństwo przy posługiwaniu się bronią palną oraz inna tematyka mająca wymierny wpływ na podniesienie bezpieczeństwa w społeczeństwie [S1].

Lasy Państwowe to kolejny podmiot bezpieczeństwa który w swojej jurysdykcji ma prawie 30 % obszaru Polski. Wymaga on ciągłego nadzoru i stałej opieki oraz prowadzenia działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa obszarów jak również osób które znajdują się na tym terenie. Dlatego na mocy porozumienia uczelnia stara się znaleźć rozwiązania z zakresu wykorzystania potencjału Straży Leśnej w kształtowaniu bezpieczeństwa publicznego [S2]

Uczelnia realizuje również w obszarze współpracy podmiotów bezpieczeństwa szereg ekspertyz które wymiernie i bezpośrednio wpływają na zmniejszenie zagrożenia wśród społeczeństwa [S3], [S4].

Zasięg wpływu

Międzynarodowy

Znaczenie wplywu

Przełomowe