Cele badawcze – planowane efekty – zakładany wpływ

Prowadzone przez kadrę uczelni badania, a także doświadczenia w zakresie kształcenia zdalnego stanowią unikatowy potencjał, który w wymiarze praktycznym może zostać wykorzystany na rzecz działalności innych podmiotów. Podjęta współpraca z instytucjami odpowiedzialnymi za kształcenie służb mundurowych czy innych, służy wymianie refleksji oraz projekcji pragmatycznych innowacji.

Kształcenie zdalne wzmacnia współpracę służb mundurowych

Powstanie Forum Edukacyjnego Służb Mundurowych

Historia powstania

Powołanie Forum Edukacyjnego Służb Mundurowych stanowiło sformalizowanie współpracy jaka została nawiązana pomiędzy ośrodkami szkolenia polskich służb mundurowych w zakresie organizacji i metodyki kształcenia. Miało miejsce podczas konferencji „Nowe technologie w edukacji służb mundurowych”, która odbyła się w 2012 r. w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu.

Przez kilka lat działania FESM zrealizowano kilkanaście spotkań, których celem było m.in. poszukiwanie wspólnych rozwiązań metodycznych służących prowadzeniu szkoleń. Dzięki nawiązanym kontaktom, partnerzy wzbogacali zakres wykorzystywanych narzędzi o nowe funkcjonalności.

Sygnatariusze

Początkowo do FESM przystąpiło 11 instytucji odpowiedzialnych za szkolenie personelu służb mundurowych, formacje: policja, wojsko, straż pożarna, straż graniczna itd. Aktualnie do FESM należy 14 instytucji:
Akademia Sztuki Wojennej,
Akademia Wojsk Lądowych,
Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej,
Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kulach,
Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej,
Centrum Szkolenia Policji,
Centrum Szkolenia Straży Granicznej,
Ministerstwo Finansów Krajowa Szkoła Skarbowości,
Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej,
Szkoła Główna Służby Pożarniczej,
Szkoła Policji w Katowicach,
Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości,
Wojskowa Akademia Techniczna,
Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

Momentem przełomowym, który zintensyfikował zakres współpracy, był czas pandemii, w trakcie którego każda z instytucji powołanych do kształcenia stanęła przed wieloma wyzwaniami organizacyjnymi.

W marcu 2021 r. z inicjatywy uczelni odbyło się spotkanie pn. „Kształcenie zdalne – wymiana dobrych praktyk”, w trakcie którego zaproszeni goście z ramienia Sygnatariuszy forum wymieniali się doświadczeniami, jakie były efektem rocznej zmiany dotychczasowych schematów funkcjonowania.

W ramach zgłębienia tematu kształcenia zdalnego w instytucjach należących do FESM, zaproszono przedstawicieli do wzięcia udziału w ankiecie, która miała na celu zapoznanie się z reakcją instytucji na sytuację pandemiczną w kontekście stosowanych rozwiązań w zakresie kształcenia zdalnego.

Spotkanie Przedstawicieli Sygnatariuszy FESM w dniu 22 kwietnia 2021 r.

 

Opisane powyżej działania przyczyniły się ponadto do:
• wzmacniania współpracy służb mundurowych,
• wymiany doświadczeń na gruncie kształcenia zdalnego,
• zmiany sposobu myślenia,
• pogłębienia dostarczanej wiedzy.

Główny badacz i zespół badawczy

Dowody wkładu działalności naukowej

Niewątpliwymi dowodami działalności naukowej są liczne artykuły naukowe oraz monografie wydane przez pracowników uczelni, udział w konferencjach naukowych oraz przynależność do podmiotów propagujących kształcenie zdalne.

W dniach 6-7 maja 2021 r. przedstawiciele uczelni uczestniczyli w międzynarodowej konferencji pn.

 „Modernizacja unijnych systemów wymiaru sprawiedliwości poprzez zwiększenie szkolenia pracowników wymiaru sprawiedliwości” , organizowanej w ramach Prezydencji portugalskiej w Radzie Unii Europejskiej.

Celem konferencji było m.in.:

– rozpowszechnianie nowej, europejskiej strategii szkolenia kadr wymiaru sprawiedliwości na lata 2021-2024,

– przedstawienie konkluzji Rady  „Poprawa szkolenia pracowników wymiaru sprawiedliwości”,

– wyjaśnianie, promowanie i omawianie nowych priorytetów ilościowych i jakościowych strategii.

Więcej informacji: Conference EU Judicial Training

 

Opis bibliograficzny i streszczenie osiągnięć naukowych

Lp.
Tytuł dowodu wkładu
Rodzaj
Krótka charakterystyka
Autor wraz z zespołem
R1
Zdalne kształcenie akademickie dorosłych w czasie pandemii
monografia
 
Żyjemy w trudnych i nieprzewidywalnych czasach. Cały świat zmaga się obecnie z epidemią COVID-19. U wielu z nas pojawił się lęk, frustracja, niepewność co do przyszłości — jak będzie wyglądał nasz świat po epidemii?, jak będziemy żyć, pracować i uczyć się? Jedyna pewność jest taka, że świat, jaki znamy, już nie wróci, a z nim odeszła również tradycyjnie rozumiana edukacja. Autorzy monografii — wybitni naukowcy i kreatywni nauczyciele akademiccy, którzy mają duże doświadczenie w korzystaniu z mediów cyfrowych w pracy dydaktycznej — oprowadzają nas po tej nowej rzeczywistości kształcenia zdalnego jako dominującej obecnie formie edukacji. Książka jest monografią niezwykle dokładnie i wielowymiarowo opisującą uwarunkowania edukacji zdalnej. Uświadamia nam, że oto jesteśmy świadkami i uczestnikami „przeniesienia” działań edukacyjnych ze świata realnego, do świata on-line, a nowoczesne technologie kreują to nowe środowisko nauczania — wirtualną klasą, szkołą i uniwersytetem. Autorzy przedstawiają plusy, ale i minusy tej nowej sytuacji. Zwracają uwagę na zasadniczą kwestię, która zmieniła zakres i sposób komunikacji — a mianowicie dystans, do którego zostaliśmy przez nową sytuację zmuszeni. Podstawą edukacji jest przecież relacja i nawiązywanie kontaktu. Z tego właśnie powodu przemianie uległo również samo pojęcie i formy instytucji edukacyjnej. To co do tej pory było rozważane jedynie jako potencjalna możliwość, innowacyjne podejście, eksperyment w nieokreślonej bliżej przyszłości, nagle, z dnia na dzień, stało się faktem i koniecznością. Nie zadaje się już pytań, czy korzystać z nowych technologii, ale jak to robić w zdalnym nauczaniu. Praca w szkołach i na uczelniach została przeniesiona do świata cyberprzestrzeni. Pojawiły się też nowe wyzwania — jak zorganizować na nowo proces edukacji akademickiej? Jak zaprojektować zajęcia w sieci? Trwa dyskusja na temat tego, jak może i powinna zmienić się edukacja? Jak odpowiedzieć na pojawiające się problemy? Praca ma formę monografii niezwykle dokładnie i wielowymiarowo opisującej uwarunkowania edukacji zdalnej, w której intensywnie wykorzystuje się konwergujące z Internetem: telewizje cyfrowe, aparaty cyfrowe, dyktafon cyfrowy, odtwarzacze MP3 i MP4, kamery cyfrowe, telefony komórkowe (smartfony), komputery stacjonarne, laptopy, tablety, nawigacje GPS i konsole do gier wideo.
Więcej o monografii:
2020
R2
E-learning dla dorosłych
monografia
Z recenzji dr. hab. Macieja Tanasia, prof. APS: … w czasie gwałtownych zmian cywilizacyjnych i kulturowych wynikających z rozwoju i upowszechniania najnowszych mediów cyfrowych, za niezwykle cenną inicjatywę wydawniczą uznać należy „E-learning dla dorosłych” pióra Jakuba J. Czarkowskiego. Bez wątpienia praca ta należy do najlepszych podręczników kształcenia zdalnego realizowanego z wykorzystaniem komputerów i sieci. Społeczna aktualność problematyki, poziom merytoryczny książki, jej zgodność z paradygmatem współczesnej dydaktyki oraz znaczna liczba adresatów wskazują na zasadność publikacji drukiem ocenianej książki.
2012
R3
Korepetycje w cyfrowym świecie – analiza nie tylko etnograficzna
książka
Tematyka podjęta w książce jest bardzo ważna, wciąż aktualna i jednocześnie perspektywiczna. Przydatna w naukach społecznych, a zwłaszcza w obszarze pedagogiki, dydaktyki i technologii informacyjno- komunikacyjnych. Autor w swojej książce prezentuje obszerne analizy teoretyczne i empiryczne dotyczące obszaru, który oscyluje wokół triady: korepetycje – współczesna edukacja – przestrzeń cyfrowa. (…) Praca ma formę szkicu etnograficznego, w którym Autor z imponującą erudycją prezentuję swój zamysł naukowy i zaprasza czytelnika do dialogu i refleksji nad jakże istotnym, choć pomijanym (z wielu względów) obszarem dotyczącym korepetycji. Zjawisko korepetycji to problem złożony, który trudno definitywnie ocenić. W recenzowanej książce takich ocen nie znajdziemy (i słusznie), natomiast mamy kompendium wiedzy z tego zakresu. Rozważania prowadzone przez Autora pozbawione są jakiegokolwiek moralizatorstwa. Z recenzji dr hab. Marty Wrońskiej, Prof. UR. Na tle ukazujących się książek o tematyce pedagogicznej praca Jakuba Czarkowskiego pt. „Korepetycje w cyfrowym świecie” to praca zasługująca na szczególna uwagę. Świadczy bowiem nie tylko o znaczeniu prezentowanej problematyki lecz także, a może przede wszystkim o dojrzałości naukowej Autora jako teoretyka i badacza, jako znawcy omawianej w książce tematyki i wreszcie znakomitego pedagoga nie tylko teoretyka, ale przede wszystkim praktyka-pedagoga, który swoje życie działalność praktyczna i naukową poświęcił dwom wartościom, które można wyrazić najprościej „uczyć-wychowywać”. Z recenzji dr hab. Janiny E. Karney, Prof. UW
2019

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości realizuje wsparcie w postaci:

  • pomocy we wdrożeniu platform służących realizacji kształcenia zdalnego;
  • szkoleń technicznych oraz metodycznych dla kadry wykładowców;
  • konsultacji w zakresie rozwiązań metodycznych.

Charakterystyka wpływu społecznego

Dotychczasowe doświadczenia w zakresie kształcenia zdalnego, zdobyte przez przedstawicieli uczelni, skutkują wdrożeniem nowatorskich rozwiązań w instytucjach, które korzystają ze wsparcia SWWS. Stanowią również zachętę do samodzielnego poszukiwania nowych możliwości rozwijania tego obszaru szkolenia i kształcenia.

Organizacja kształcenia zdalnego w Polskim Związku Łowieckim

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w ramach podjętej współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim wspiera podmiot w zainicjowaniu działań zmierzających do upowszechnienia kształcenia zdalnego wśród myśliwych. Jest to rozwiązanie do tej pory nie wykorzystywane przez instytucję. Zakłada się, że włączenie narzędzi kształcenia komplementarnego przyczyni się do upowszechniania tego sposobu nabywania wiedzy wśród pasjonatów Polskiego Związku Łowieckiego.

Więcej informacji: Kształcenie zdalne w szkoleniu służb mundurowych – warsztaty on-line dla kadry OSS SG w Lubaniu

 

Podziękowanie Komendanta Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu za przeprowadzone warsztaty on-line dla kadry ośrodka.

Więcej informacji: Kształcenie zdalne w szkoleniu służb mundurowych – warsztaty on-line dla kadry OSS SG w Lubaniu

Zasięg wpływu

Regionalny

Znaczenie wpływu

Istotne

Pozostałe informacje

Opisane powyżej badania przyczyniły się ponadto do:

  • wzmacnianie więzi społecznych,
  • wzrost świadomości publicznej,
  • zmiana sposobu myślenia,
  • zwiększenie dostępu dla tych, którzy do tej pory byli wykluczeni,
  • pogłębienie dostarczanej wiedzy,
  • zwiększenie zaangażowania władz lokalnych, centralnych,
  • przełożenie na legislację krajową.