prof. dr hab. Tomasz Kośmider

Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości, wcześniej Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki (w latach 2012–2018 dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa Akademii Obrony Narodowej/Akademii Sztuki Wojennej).

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych, Podyplomowych Studiów Pedagogiki, kursu językowego (języka angielskiego), stacjonarnych Studiów Doktoranckich w Akademii Obrony Narodowej (wyróżnienie Rektora AON w konkursie na najlepszą rozprawę doktorską) oraz studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA). Ponadto ukończył liczne kursy i szkolenia związane z tematyką bezpieczeństwa. Jest profesorem nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Autor i współautor blisko 200 opracowań naukowych: książek, artykułów, recenzji oraz ekspertyz, m.in. 18 projektów badawczych. Kierownik 4 projektów badawczych finansowanych w ramach konkursów krajowych i zagranicznych. Wykonał kilkadziesiąt ekspertyz i innych opracowań na zamówienie instytucji publicznych i przedsiębiorców. Związany z wieloma podmiotami bezpieczeństwa. Brał udział opracowaniu dokumentów rangi strategicznej, m.in. uczestnicząc w pracach Zespołu Problemowego – Pozamilitarne przygotowania obronne RP w ramach Strategicznego Przeglądu Obronnego, a także zespołów, których celem było wygenerowanie rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych współpracy resortu obrony z organizacjami pozarządowymi i o charakterze proobronnym, a także założeń rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych Narodowych Sił Rezerwowych. Wielokrotnie brał udział w zespołach eksperckich i konkursowych. Współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi oraz think-tankami w kraju i za granicą, bierze udział m.in. w pracach konsorcjum Akademickich Zakładów Studiów Strategicznych. Recenzent wielu czasopism naukowych, monografii, a także projektów międzynarodowych. Członek komitetów redakcyjnych oraz rad naukowych czasopism.

Odbył cztery staże naukowe, w tym dwa zagraniczne. Aktywny uczestnik programu Erasmus plus, wielu konferencji naukowych organizowanych przez ośrodki akademickie w kraju i zagranicą. Członek stowarzyszeń naukowych m.in.: Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, Polskiego Towarzystwa Nauk o Bezpieczeństwie, Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych, Stowarzyszenia Historyków Wojskowości oraz Bazy Ludzi Nauki Służb Mundurowych.

Uczestnik gier decyzyjnych analizujących sytuacje kryzysowe, organizowanych m.in. przez Akademię Obrony Narodowej/Akademię Sztuki Wojennej, Wyższą Szkołę Kryminologii i Penitencjarystyki, a także Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Od 2012 r. prowadzi zajęcia w ramach Wyższych Kursów Obronnych oraz szkoleń obronnych dla przedstawicieli administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz inspekcji, służb, a także przedsiębiorców. Przez kilka lat był ławnikiem.

Dużą aktywność wykazuje w obszarze promocji kadr, czego owocem jest wypromowanie 5 doktorów, otwarcie 3 kolejnych przewodów doktorskich a także zrecenzowanie 20 rozpraw doktorskich i dokonań naukowych na rzecz uzyskania habilitacji. Promotor kilkudziesięciu prac magisterskich, licencjackich i podyplomowych (w kilku Uczelniach).

W obszarze zainteresowań badawczych Autora znajduje się problematyka bezpieczeństwa wewnętrznego, podsystem kierowania bezpieczeństwem narodowym, funkcjonowanie społecznej bazy bezpieczeństwa, aksjologiczny wymiar bezpieczeństwa strukturalnego i personalnego oraz doświadczenia wynikające z prowadzonego procesu przygotowań obronno-ochronnych.

Odznaczenia i wyróżnienia:

Krzyż Zasługi; Medal Za Długoletnią Służbę; Medal Komisji Edukacji Narodowej; Złoty Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny; Złoty Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju; Srebrny Medal Za Zasługi w Pracy Penitencjarnej; nagroda I stopnia Ministra Obrony Narodowej za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2015/2016.

Dorobek naukowy

 • Prawny i praktyczny wymiar ochrony obszarów, obiektów i urządzeń istotnych dla bezpieczeństwa państwa

  
  

  Tomasz Kośmider

  Nieruchomości @ 2021; IV (IV): s. 9-26
 • Determinants of the process of creating national security

  Tomasz Kośmider

  Journal of Security and Sustainabilitity Issues, 2021 volume 11, s. 287-299
 • Attempt to view war and peace issues through religion historical perspective and current perceptions

  Tomasz Kośmider

  Journal of security and sustainability issues 2021
 • Evaluation of the Sectoral Energy Development Intensity in the Euro Area Countries

  Tomasz Kośmider

  Energies 2021
 • Rola uwarunkowań tożsamościowo-kulturowych w procesie powstawania i rozwoju wspólnot narodowych i politycznych na przykładzie państwa polskiego

  Tomasz Kośmider

  Wojsko. Historia wojskowa. Bezpieczeństwo Polski 2021
 • Od konsolidacji do atomizacji – losy Łemków

  Tomasz Kośmider

  Przegląd Wschodnioeuropejski 2020; 2, s. 515-518.
 • Szkolenie funkcjonariuszy Służby Więziennej w zakresie użycia środków przymusu bezpośredniego Wprowadzenie do problematyki

  Tomasz Kośmider (red.)

  Warszawa: Wydawnictwo Episteme; 2020
 • Środki przymusu bezpośredniego. Zakres i sposoby użycia na przykładzie wybranych podmiotów bezpieczeństwa

  Tomasz Kośmider (red.)

  Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości; 2020
 • Tomasz Kośmider Marcin Strzelec,  (red)

  Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości; 2019
 • WSPÓŁCZESNY WYMIAR BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO KSZTAŁTOWANIE BEZPIECZNYCH PRZESTRZENI DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE

  Tomasz Kośmider, Leszek Kołtun,  (red)

  Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości; 2019
 • Bezpieczeństwo państwa polskiego. Rozważania w kontekście historycznych doświadczeń

  Tomasz Kośmider

  Difin, Warszawa 2018
 • Współczesna wielowymiarowość bezpieczeństwa narodowego. Wybrane problemy z zakresu bezpieczeństwa publicznego i powszechnego

  Tomasz Kośmider

  Apeiron, Kraków 2018
 • Granice tożsamości nauk o bezpieczeństwie. Perspektywa materialna i formalna

  Tomasz Kośmider, W. Kitler (red.)

  Difin, Warszawa 2017
 • Organy doradcze głowy państwa właściwe w sprawach bezpieczeństwa narodowego – geneza, doświadczenia i wnioski dla tworzenia zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej

  Tomasz Kośmider

  AON, Warszawa 2015
 • Metodologiczne i dydaktyczne aspekty bezpieczeństwa narodowego

  Tomasz Kośmider, W. Kitler (red.)

  Difin, Warszawa 2015
 • Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych w systemie obronnym państwa polskiego

  Tomasz Kośmider

  AON, Warszawa 2014
 • Polityczno-wojskowe implikacje członkostwa Polski w NATO

  Tomasz Kośmider

  AON, Warszawa 2014
 • Chrześcijaństwo i bezpieczeństwo. Znaczenie Jana Pawła II w dyskursie polemologiczno-irenologicznym

  Tomasz Kośmider, K. Gąsiorek, C. Smuniewski (red.)

  Instytut Jana Pawła II, Warszawa 2014
 • Planowanie wojenne i przygotowania obronne II Rzeczypospolitej. Studia i materiały

  Tomasz Kośmider

  AON, Warszawa 2012
 • Europejska integracja militarna. Sojusze wojskowe XX wieku

  Tomasz Kośmider

  AON, Warszawa 2011
 • Wojna polsko-rosyjska 1919–1920 i jej międzynarodowe odniesienia z perspektywy 90-lecia

  Tomasz Kośmider

  AON, Warszawa 2010
 • Planowanie wojenne w Polsce w latach 1921–1926

  Tomasz Kośmider

  A. Marszałek, Toruń 2010
 • Toruński Inspektorat Armii w systemie obronnym państwa polskiego

  Tomasz Kośmider

  Neriton, Warszawa 2009
 • Operacje wojsk lądowych w poglądach przedstawicieli europejskiej myśli wojskowej od XVIII wieku do wybuchu drugiej wojny światowej

  Tomasz Kośmider

  AON, Warszawa 2009
 • Poland’s security policy. Experiences and recommendations

  Tomasz Kośmider

  Kwartalnik Bellona 2019, Nr 2, s. 86–97
 • Axiological dimension of security from the point of view of sustainable development

  Tomasz Kośmider

  Proceedings of the International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM; 2018, Vol. 18, s. 289–296
 • Designing the Process of Managing the Security of the State: An Example of Solutions in the Case of Poland

  Tomasz Kośmider

  Studia Bezpieczeństwa Narodowego 2018, Nr 14, s. 15–29
 • Book Review: Andrea Zanini, Impresa e finanza a Genova. I Crosa, Genova, Sagep, (Collana di Studi Fondazione Conservatorio Fieschi, No. 12)

  Tomasz Kośmider

  Annales UMCS Sectio H Oeconomia 2018, Tom 52, Nr 1, s. 225–228
 • Soft Power we współczesnych stosunkach międzynarodowych, rec. książki: Soft Power we współczesnych stosunkach międzynarodowych

  Tomasz Kośmider

  Politeja 2018, Nr 55, s. 319–322
 • Building polish defence capabilities in the light of Strategic Defence Review of 2016

  Tomasz Kośmider

  Defense Resources Management in the 21st Century, ed. B.M. Popa, V. Dumitrache, Brasov 2017, s. 278–284
 • La religione nel processo della costruzione della pace e della conduzione delle guerre. Esperienze e conclusion, w: È già iniziata la Terza Guerra Mondiale? La Chiesa a servizio dell’uomo e della società tra la guerra e la pace

  Tomasz Kośmider

  ed. Gianfranco Calabrese, Roma 2017, s. 97–116
 • Powszechna Obrona Terytorialna podstawą bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

  Tomasz Kośmider

  Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2017, Nr 3, s. 31–43
 • Family in local and global contexts of security, rec. książki: Family in local and global contexts of security

  Tomasz Kośmider

  The Person and the Challenges 2017, Nr 2, s. 215–218
 • Budowanie społecznej bazy bezpieczeństwa narodowego RP wobec wyzwań XXI wieku

  Tomasz Kośmider

  Organizacja i funkcjonowanie społecznej bazy bezpieczeństwa narodowego RP. Rola organizacji proobronnych. Raport z badań, Warszawa ASzWoj. 2017, s. 32–48
 • Historyczny kontekst bezpieczeństwa Polski. Doświadczenia i wnioski

  Tomasz Kośmider

  Podstawy bezpieczeństwa narodowego (państwa). Podręcznik akademicki, Warszawa 2017, s. 63–103
 • Security and freedom. Historical perspective and current perceptions

  Tomasz Kośmider

  Impact Strategic 2016, Nr 3, s. 51–61
 • National Security Social Basic of the Republic of Poland. Role of Paramilitary Organizations

  Tomasz Kośmider

  Security Forum, Volume of Scientific Papers, ed. J. Ušiak, D. Kollár, M. Melková, Banská Bystrica 2016, s. 115–125
 • Polish regional security in the context of NATO Summit in Warsaw

  Tomasz Kośmider

  Cигурност и отбрана, Велико Търново 2016, s. 170–180
 • Projekt „System Bezpieczeństwa Narodowego RP”

  Tomasz Kośmider podejmował problematykę, zdefiniowaną jako zadanie badawcze – Podsystemy społeczne

  finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • Projekt „System rezerw osobowych po profesjonalizacji armii – przyszłość Narodowych Sił Rezerwowych”

  Tomasz Kośmider – wskazane w projekcie propozycje zmian organizacyjno-prawnych, stanowiące pokłosie badań zespołu autorskiego zostały wykorzystane w decyzji nr 224/MON z 23 czerwca 2015 r. w sprawie doskonalenia funkcjonowania Narodowych Sił Rezerwowych. Decyzją Ministra Obrony Narodowej koncepcja została wprowadzona w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

  zamawiany przez Ministra Obrony Narodowej
 • Wojska Obrony Terytorialnej w operacji DD–3.40

  Tomasz Kośmider

  Dokument został wprowadzony do użytku służbowego decyzją Szefa Sztabu Generalnego WP nr 21/szkol./SG z 5 kwietnia 2018 r.
 • Scenariusze zagrożeń Rzeczpospolitej Polskiej

  Tomasz Kośmider

  przygotowane na zlecenie resortu obrony narodowej
 • Analizy dotyczące funkcjonowania systemu obrony terytorialnej w europejskich państwach NATO oraz Finlandii, Irlandii, Szwajcarii, Izraela i Ukrainy oraz dotyczące nowych rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych współpracy resortu z organizacjami pozarządowymi i o charakterze proobronnym

  Tomasz Kośmider

  przygotowane dla Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
 • Ekspertyza projektu ” Potencjał obronny uczniów klas mundurowych”

  Tomasz Kośmider

  dla Narodowego Centrum Kultury
 • 17 wystąpień na konferencjach międzynarodowych

  Tomasz Kośmider

 • 54 wystąpienia na konferencjach krajowych

  Tomasz Kośmider

 • Moderowanie ponad 30 sesji konferencyjnych (keynote speaker).

  Tomasz Kośmider

 • 4 staże naukowe (w tym 2 zagraniczne)

   

  Tomasz Kośmider

 • Udział w programie Erasmus plus

  Tomasz Kośmider

 • Report on selected solutions of law, business and technologies preventing crimes

  Tomasz Kośmider

  2018, ocena projektów międzynarodowych, np. realizowanego przez Stanford Research Institute, IESE Business School, Universidade Catolica Lisabon, Politechnikę Warszawską, Libera Università Internazionale degli Studi Social
 • Udział w międzynarodowych zespołach badawczych

  Tomasz Kośmider

  research cooperation agreement with University of Genoa; research cooperation with the University of Security Management in Košice
 • Członek 6 komitetów redakcyjnych i rad naukowych czasopism

  Tomasz Kośmider

 • Recenzent 12 czasopism naukowych

  Tomasz Kośmider

 • Rekomendacje przygotowane w związku z prowadzonymi  pracami nad nowelizacją regulacji prawnych dotyczących tematyki kierowania obroną państwa

  Tomasz Kośmider

  2014
 • Czynniki rozwoju środowiska bezpieczeństwa RP o charakterze wewnętrznym w świetle dokumentów strategicznych, w: Wielowymiarowość obszaru bezpieczeństwa. Obrona i ochrona narodowa

  Tomasz Kośmider, W. Jakubczak (red. nauk.)

  Łomża 2016, s. 39–61
 • Projekcja czynników politycznych wpływających na bezpieczeństwo RP, w: Wyzwania, szanse zagrożenia i ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego RP o charakterze wewnętrznym

  Tomasz Kośmider, B. Wiśniewski (red. nauk.)

  Szczytno 2016, s. 89–109
 • Organizacje proobronne w tworzeniu społecznej bazy bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Zarys problemu, w: Kultura bezpieczeństwa. Potrzeby i uwarunkowania

  Tomasz Kośmider, J. Kunikowski (red. nauk.)

  Siedlce 2016, s. 509–522
 • Problem bezpieczeństwa narodowego RP w kontekście współczesnych wyzwań i zagrożeń, w: Rola organizacji proobronnych w systemie bezpieczeństwa państwa

  Tomasz Kośmider

  Warszawa 2016, s. 27–50
 • Historyczna ewolucja bezpieczeństwa Polski, w: Bezpieczeństwo państwa. Zarys problematyki. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

  Tomasz Kośmider

  Warszawa 2016, s. 16–20
 • Wojska Obrony Terytorialnej, w: Bezpieczeństwo państwa. Zarys problematyki. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

  Tomasz Kośmider

  Warszawa 2016, s. 315–318
 • Generał Stanisław Kopański – droga do Tobruku, w: Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich w obronie Tobruku

  Tomasz Kośmider, J. Zuziak (red. nauk.)

  Warszawa 2016, s. 59–77
 • Patriotyzm w budowaniu bezpieczeństwa narodowego, w: Patriotyzm w dynamice dziejów. Doświadczenia i wnioski dla systemu bezpieczeństwa narodowego RP

  Tomasz Kośmider

  Warszawa AON 2016, s. 65–81
 • Bezpieczeństwo narodowe – uwarunkowania, w: Problem patriotyzmu w procesie tworzenia zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego

  Tomasz Kośmider

  Warszawa AON 2016, s. 8–25
 • Rozwój zdolności operacyjnych Unii Zachodnioeuropejskiej, rec. książki: Rozwój zdolności operacyjnych Unii Zachodnioeuropejskiej od Maastricht do Amsterdamu z uwzględnieniem roli członka stowarzyszonego na przykładzie Norwegii

  Tomasz Kośmider

  Rozprawy Społeczne 2015, Nr 1, s. 79–81
 • Podstawy projektowania kierowania bezpieczeństwem w państwie, w: Podstawy projektowania bezpieczeństwa państwa: ontologiczne i epistemologiczne studium teoretyczne

  Tomasz Kośmider

  Warszawa AON 2015, s. 3–62
 • Dorobek nauk o bezpieczeństwie a rozwój kierunku kształcenia bezpieczeństwo narodowe, w: Metodologiczne i dydaktyczne aspekty bezpieczeństwa narodowego

  Tomasz Kośmider

  Warszawa 2015, s. 317–329
 • Założenia organizacyjno-funkcjonalne Narodowych Sił Rezerwowych – kierunki zmian w: System rezerw osobowych po profesjonalizacji armii – przyszłość NSR

  Tomasz Kośmider

  Warszawa AON 2015, s. 33–51
 • Możliwości wzmocnienia potencjału rezerw osobowych w: System rezerw osobowych po profesjonalizacji armii – przyszłość NSR

  Tomasz Kośmider

  Warszawa AON 2015, s. 52–68
 • Miejsce i rola prezydenta w systemie politycznym państwa polskiego, w: Organy doradcze głowy państwa właściwe w sprawach bezpieczeństwa narodowego – geneza, doświadczenia i wnioski dla tworzenia zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej

  Tomasz Kośmider

  Warszawa 2015, s. 36–62
 • Instytucje doradcze i sztabowe głowy państwa polskiego zajmujące się problematyką bezpieczeństwa narodowego, w: Organy doradcze głowy państwa właściwe w sprawach bezpieczeństwa narodowego – geneza, doświadczenia i wnioski dla tworzenia zintegrowanego systemu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej

  Tomasz Kośmider

  Warszawa 2015, s. 151–177
 • Przedmowa do książki: Władysław Sikorski, Nad Wisłą i Wkrą. Studium z polsko-rosyjskiej wojny 1920 roku

  Tomasz Kośmider

  Warszawa 2015, s. 3–19
 • Naczelny dowódca – geneza i miejsce w systemie obronnym państwa polskiego, w: Funkcjonowanie Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych w różnych stanach gotowości obronnej państwa polskiego

  Tomasz Kośmider

  Warszawa AON 2015, s. 8–17
 • Social dimension of the Polish state security – diagnosis of the 21st century threats, w: Security Forum, Volume of Scientific Papers

  Tomasz Kośmider

  V. II, ed. J. Ušiak, J. Lasicova, D. Kollár, Banská Bystrica 2014, s. 525–535
 • Kulturowy wymiar bezpieczeństwa państwa polskiego – wyzwania i zagrożenia

  Tomasz Kośmider

  Rozprawy Społeczne 2014, Nr 1, s. 34–41
 • General Stanisław Kopański – the Road to Tobruk, w: Tobruk in the Second World War. Struggle and Remembrance

  Tomasz Kośmider

  ed. G. Jasiński, J. Zuziak, Warszawa 2014, s. 113–132
 • Edukacja obronna młodzieży w kontekście kształtowania bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, w: Perspektywy bezpieczeństwa narodowego w XXI wieku

  Tomasz Kośmider,  M. Kubiak, A. Smarzewska ( red.nauk.)

  Biała Podlaska 2014, s. 26–38
 • Przygotowania obronne państwa determinantem bezpieczeństwa narodowego – w kontekście doświadczeń historycznych, w: Zabezpieczenie potrzeb w zakresie militaryzacji i szczególnej ochrony obiektów. Teoria i praktyka

  Tomasz Kośmider, M. Kuliczkowski (red.nauk.)

  Warszawa 2014, s. 11–20
 • Wojsko Polskie z perspektywy 1948 roku, w: Zwrot polityczny’48. Między polską drogą a projektem uniwersalnym

  Tomasz Kośmider, M. Jabłonowski (red.nauk.)

  Warszawa 2014, s. 185–209
 • Wolność i bezpieczeństwo – wymiar prawno-ustrojowy, w: Bezpieczeństwo a wolność

  Tomasz Kośmider

  Warszawa AON 2014, s. 39–67
 • Naczelny Dowódca (Wódz)–wnioski z przeszłości, w: Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych w systemie obronnym państwa polskiego

  Tomasz Kośmider

  Warszawa 2014, s. 15–33
 • Instytucje doradcze prezydenta funkcjonujące w okresie II Rzeczypospolitej, w: Geneza i dorobek instytucji doradczych głowy państwa zajmujących się problematyką przygotowań obronnych państwa polskiego

  Tomasz Kośmider

  Warszawa AON 2014, s. 35–61
 • NATO w procesie militarnej integracji Europy. Od deskrypcji do antycypacji, w: NATO wobec wyzwań współczesnego świata

  Tomasz Kośmider, R. Czulda, R. Łoś, J. Regina-Zacharski (red.nauk.)

  Warszawa-Łódź 2013, s. 235–250
 • Wojsko w przygotowaniach obronnych w okresie międzywojnia – geneza, wyzwania, w:Współczesne wyzwania obronności

  Tomasz Kośmider, J. Walczak, C. Sochala (red.nauk.)

  Warszawa 2013, s. 37–47
 • Naczelny Dowódca (Wódz) w systemie obronnym państwa polskiego, w: Minister Obrony Narodowej i Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych w Systemie Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym RP, wybrane problemy

  Tomasz Kośmider, W. Kitler (red.nauk.)

  Warszawa 2013, s. 215–237
 • Zaangażowanie amerykańskich sił zbrojnych w Iraku i Afganistanie, rec. książki Udział sił zbrojnych USA w konfliktach w Iraku i Afganistanie – największych wojnach przełomu XX/XXI wieku (na podstawie źródeł i opracowań amerykańskich)

  Tomasz Kośmider

  Bellona 2012, Nr 1, s. 237–241
 • Siły Zbrojne w zagrożeniach militarnych, w: Współdziałanie Sił Zbrojnych RP z Policją i administracją samorządową w sytuacjach zagrożeń

  Tomasz Kośmider, B. Pacek, Z. Piątek, S. Olearczyk (red.nauk.)

  Białobrzegi 2012, s. 9–20
 • Obrona polskiego wybrzeża w poglądach generała do prac przy GISZ i inspektora armii gen. Władysława Bortnowskiego, w: Wojskowość – Bezpieczeństwo –Wychowanie

  Tomasz Kośmider, A. Niewęgłowska (red.nauk.)

  Siedlce 2012, s. 233–246
 • Zagrożenie niemieckie w polskim planowaniu militarnym, w: Planowanie wojenne i przygotowania obronne II Rzeczypospolitej. Studia i materiały

  Tomasz Kośmider

  Warszawa 2012, s. 68–91
 • Zagrożenie sowieckie w polskim planowaniu militarnym okresu międzywojnia, w: Stosunki polityczne, wojskowe i gospodarcze Rzeczypospolitej Polskiej i Związku Radzieckiego w okresie międzywojennym

  Tomasz Kośmider, J. Gmitruk, W. Włodarkiewicz (red.nauk.)

  Warszawa –Siedlce 2012, s. 127–147
 • Pomorski obszar operacyjny w koncepcjach i opracowaniach toruńskich inspektorów armii, w: Historia wojskowości XX wieku

  Tomasz Kośmider, A. Niewęgłowska, M. Wiśniewska (red.nauk.)

  Siedlce 2010, s. 153–166
 • Polish Preparations for the War against Germany in the Pomeranian Operational Area in the Time of March–August 1939, w: Military conflicts in the 20–th century-political and military aspects

  Tomasz Kośmider

  edit. D. Kozerawski, Warszawa 2010, s. 103–118
 • Rola 5. Armii w Bitwie Warszawskiej w sierpniu 1920 roku, w: Wojna polsko-rosyjska 1919–1920 i jej międzynarodowe odniesienia z perspektywy 90–lecia

  Tomasz Kośmider

  Warszawa 2010, s. 134–154
 • Wojsko w procesie przygotowań wojennych państwa polskiego, w: Przygotowanie dowództw i sztabów szczebla operacyjnego w Wojsku Polskim II Rzeczypospolitej

  Tomasz Kośmider

  Warszawa AON 2009, s. 6–48
 • Stan źródeł do badań nad Inspektoratami Armii Wojska Polskiego w zasobie Centralnego Archiwum Wojskowego, w: 90 lat Centralnego Archiwum Wojskowego

  Tomasz Kośmider, A.C. Żak (red.nauk.)

  Warszawa 2008, s. 77–91
 • Wojenny tor Wojska Polskiego, w: Przygotowanie dowództw i sztabów szczebla operacyjnego w Wojsku Polskim II Rzeczypospolitej

  Tomasz Kośmider

  Warszawa AON 2009, s. 49–83
 • Bezpieczeństwo polityczno-militarne Europy w czasach Belle Epoque

  Tomasz Kośmider

  Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej 2009, Nr 1, s. 298–311
 • Problematyka operacji wojsk lądowych w polskiej refleksji okresu międzywojennego, w: Polska myśl wojskowa na przestrzeni dziejów

  Tomasz Kośmider, W.B. Łach (red.nauk.)

  Olsztyn 2008, s. 226–234
 • Bałkany. Etnokulturowe podłoże konfliktów, rec. książki Bałkany. Etnokulturowe podłoże konfliktów

  Tomasz Kośmider

  Problemy Bezpieczeństwa 2007, Nr 1, s. 203–207
 • Utrwalenie dwubiegunowego podziału świata. Powstanie bloków polityczno-wojskowych, w: Międzynarodowe uwarunkowania Zimnej Wojny

  Tomasz Kośmider, J. Piątek, W. Wróblewski (red.nauk.)

  Szczecin 2006, s. 129–144
 • Rozwój poglądów na operacje wojsk lądowych w europejskiej myśli wojskowej okresu nowożytnego

  Tomasz Kośmider

  Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej 2006, Nr 1, s. 248–260
 • Generał Henry Humphrey Evans Lloyd jako prekursor teorii operacji w europejskiej myśli wojskowej

  Tomasz Kośmider

  Myśl Wojskowa 2006, Nr 6, s. 169–178
 • Miejsce i rola Kosowa w konflikcie bałkańskim, w: Konflikty współczesnego świata

  Tomasz Kośmider, G. Ciechanowski, J. Sielski (red.nauk.)

  Toruń 2006, s. 51–59
 • Udział opracowaniu dokumentów rangi strategicznej, m.in. uczestnicząc w pracach Zespołu Problemowego – Pozamilitarne przygotowania obronne RP w ramach Strategicznego Przeglądu Obronnego, a także zespołów, których celem było wygenerowanie rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych współpracy resortu obrony z organizacjami pozarządowymi i o charakterze pro obronnym, a także założeń rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych Narodowych Sił Rezerwowych

  Tomasz Kośmider

 • Udział w organizacjach będących zgodnie z postanowieniami ich statutów towarzystwami naukowymi:

  • Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne;
  • Polskie Towarzystwo Nauk o Bezpieczeństwie;
  • Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych;
  • Stowarzyszenie Historyków Wojskowości;
  • Baza Ludzi Nauki Służb Mundurowych.

  Tomasz Kośmider

Dorobek dydaktyczny

 • Metodologiczne i dydaktyczne aspekty bezpieczeństwa narodowego.

  Kośmider T.

  Wyd. Difin: Warszawa; 2015
 • Bezpieczeństwo państwa. Zarys problematyki.

  Kośmider T.

  Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Wyd. Akademii Obrony Narodowej: Warszawa; 2016
 • Granice tożsamości nauk o bezpieczeństwie. Perspektywa materialna i formalna.

  Kośmider T.

  Wyd. Difin: Warszawa; 2017
 • Podstawy bezpieczeństwa narodowego (państwa).

  Kośmider T.

  Podręcznik akademicki. Wyd. Akademia Sztuki Wojennej: Warszawa; 2018

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne

  Kośmider T.

  Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości

 • Podyplomowe Studia Integracji Europejskiej

  Kośmider T.

  Akademia Obrony Narodowej

 • Udział w grach decyzyjnych analizujących sytuacje kryzysowe

  Kośmider T.

  realizowane przez Akademię Obrony Narodowej, Akademię Sztuki Wojennej, Wyższą Szkołę Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, a dotyczących działania organów administracji publicznej i służb w sytuacjach kryzysowych

Prowadzenie wykładów, seminariów i ćwiczeń na studiach doktoranckich, magisterskich, licencjackich i podyplomowych w Akademii Obrony Narodowej/Akademii Sztuki Wojennej, Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, Państwowej Szkole Wyższej w Białej Podlaskiej, Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie oraz Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości z następujących przedmiotów:

  • System bezpieczeństwa państwa/narodowego;
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne w dobie globalizacji;
  • Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego;
  • Podstawy bezpieczeństwa pozamilitarnego;
  • Bezpieczeństwo w systemie penitencjarnym;
  • Bezpieczeństwo militarne Polski;
  • Podstawy nauk o obronności;
  • Siły zbrojne i obronność państwa;
  • Przygotowania obronne państwa;
  • Metodologia badań z zakresu bezpieczeństwa narodowego;
  • Historyczne uwarunkowania przygotowań obronnych;
  • Polityczne i militarne uwarunkowania bezpieczeństwa Europy po 1945 roku;
  • Międzynarodowe stosunki polityczne i wojskowe;
  • Bezpieczeństwo i obronność II Rzeczypospolitej;
  • Edukacja dla bezpieczeństwa;
  • Seminarium doktoranckie na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe;
  • Seminarium magisterskie na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Wewnętrzne;
  • Seminarium licencjackie na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe i Wewnętrzne;
  • Historia bezpieczeństwa narodowego;
  • Historia administracji i bezpieczeństwa wewnętrznego.

  Kośmider T.

 • Bezpieczeństwo narodowe i Bezpieczeństwo wewnętrzne – Akademia Obrony Narodowej/Akademia Sztuki Wojennej (w 2014 r. był członkiem wydziałowego zespołu (WBN AON) przygotowującego kierunek studiów Bezpieczeństwo narodowe do oceny programowej przez Polską Komisję Akredytacyjną – uzyskanie oceny wyróżniającej)

  Kośmider T.

 • Ćwiczenie pk. Brama-18 (odpowiedzialność za układ pozamilitarny)

  Kośmider T.

  realizowane przez Akademię Sztuki Wojennej w dniach 9–27 kwietnia 2018 r.

 • Ćwiczenie pk. Twierdza-19 (odpowiedzialność za działania niekinetyczne)

  Kośmider T.

  realizowane przez Akademię Sztuki Wojennej w dniach 14–26 stycznia 2019 r.

 • Współorganizator prowadzonych w Akademii Obrony Narodowej podróży historyczno-studyjnych

  Kośmider T.

 • Prowadzenie od 2012 r. zajęć w ramach Wyższych Kursów Obronnych, a także szkoleń obronnych dla przedstawicieli administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz inspekcji, służb i straży, a także przedsiębiorców

  Kośmider T.

 • Udział w programach radiowych i telewizyjnych, debatach oraz seminariach i wykładach (m.in. na zaproszenie kół naukowych różnych ośrodków akademickich), których tematem pozostaje szeroko rozumiana problematyka kreowania architektury bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego oraz historyczny kontekst przygotowań obronnych

  Kośmider T.

 • Przewodniczący komisji konkursowej finału IX i X edycji ogólnopolskiego konkursu dla szkół średnich: Polska w NATO Bezpieczna Polska, Bezpieczna Europa, Bezpieczny Świat (projekt realizowany przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Pionu Dyplomacji Publicznej Kwatery Głównej NATO)

  Kośmider T.

 • Udział w komisji rekrutacyjnej Biura Bezpieczeństwa Narodowego dla kandydatów na wakacyjne staże studenckie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego

  Kośmider T.

 • Udział w pracach komitetu organizacyjnego ogólnopolskiej olimpiady wiedzy o bezpieczeństwie i obronności (skierowanej do młodzieży ponadgimnazjalnej)

  Kośmider T.

Osiągnięcia w zakresie opieki naukowej i kształcenia kadr

 • Wypromowanie 5 doktorów, otwarte 3 kolejne przewody doktorskie

  Kośmider T.

 • Recenzent w 14 przewodach doktorskich i 6 procedurach habilitacyjnych

  Kośmider T.

 • Udział w promocjach doktorskich:

  • w charakterze przewodniczącego komisji w przewodzie doktorskim (w 10 komisjach)
  • w charakterze członka komisji w przewodzie doktorskim (w 13 komisjach)

  Kośmider T.

 • Udział w 9 kolokwiach habilitacyjnych

  Kośmider T.

 • Udział w 17 komisjach powołanych przez Radę Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej/Akademii Sztuki Wojennej do wszczęcia przewodów doktorskich

  Kośmider T.

 • Promotor 68 prac magisterskich, 92 licencjackich oraz 12 prac kwalifikacyjnych na studiach podyplomowych

  Kośmider T.

 • Recenzent 134 prac podyplomowych, licencjackich i magisterskich

  Kośmider T.

Dorobek organizacyjny

 • W latach 2011–2018 senator Akademii Obrony Narodowej, a następnie Akademii Sztuki Wojennej, był członkiem Rady Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego oraz dyrektorem Instytutu Bezpieczeństwa Państwa.

  2011–2018
 • W latach 2012–2016 profesor nadzwyczajny w Instytucie Ekonomii i Zarządzania Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej

  2012–2016
 • Od 2019 r. kieruje Instytutem Nauk o Bezpieczeństwie Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie.

  2019
 • Od października do grudnia 2014 r. pełnił obowiązki prodziekana Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej.

  2014
 • W marcu 2018 r. został powołany do Zespołu Akademii Sztuki Wojennej przygotowującego wnioski w zakresie dostosowania Uczelni do nowych regulacji prawnych zawartych w projekcie ustawy o szkolnictwie wyższym.

  2018
 • W 2014 r. został członkiem Zespołu badawczego MON ds. opracowania założeń nowych rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych współpracy resortu z organizacjami pozarządowymi i o charakterze proobronnym.

  2014
 • W 2016 r. został członkiem Zespołu Problemowego – Pozamilitarne przygotowania obronne RP, powołanego przez MON celem przeprowadzenia Strategicznego Przeglądu Obronnego

  2016
 • W 2016 r. został członkiem zespołu MON ds. opracowania dokumentu doktrynalnego: Wojska Obrony Terytorialnej w operacji DD–3.40.

  2016
 • W latach 2013–2015 był członkiem zespołu badawczego Akademii Obrony Narodowej ds. opracowania nowych rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych Narodowych Sił Rezerwowych.

  2013–2015
 • W latach 2012–2013 brał udział w pracach komisji egzaminacyjnej dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa, organizowanej przez Komendę Główną Policji.

  2012–2013
 • Od 2011 r. uczestniczy w pracach komisji rekrutacyjnej Biura Bezpieczeństwa Narodowego dla kandydatów na wakacyjne staże studenckie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

  2011
 • W latach 2002–2008 pełnił funkcję ławnika Wojskowego Sądu Garnizonowego w Warszawie, a w latach 2003–2006 kierownika Podyplomowych Studiów Integracji Europejskiej.

  2002–2008
 • Dyrektor Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości

 • Przewodniczący Rady Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości

 • Przewodniczący Zespołu Ewaluacyjnego Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w zakresie Nauk o Bezpieczeństwie

 • W latach 2012 – 2018 dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Państwa Akademii Obrony Narodowej oraz Akademii Sztuki Wojennej

  2012 - 2018
 • W latach 2018 – 2020 profesor nadzwyczajny w Instytucie Strategii Wojskowej, Wydziału Wojskowego, Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie

  2018 - 2020
 • Od 2014 r. członek zespołu konsultacyjnego powołanego przez Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego w związku z prowadzonymi pracami nad nowelizacją regulacji prawnych dotyczących tematyki kierowania obroną państwa

  2014
 • W latach 2013 – 2015 członek zespołu badawczego Akademii Obrony Narodowej ds. opracowania założeń nowych rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych Narodowych Sił Rezerwowych

  2013 - 2015
 • Od 2011 r. przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej

  2011
 • W latach 2016 – 2018 członek Komisji Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej ds. Naukowych

  2016 - 2018
 • W latach 2013 – 2017 członek Wydziałowej Komisji ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

  2013 - 2017
 • W latach 2003 – 2006 kierownik Podyplomowych Studiów Integracji Europejskiej

  2003 - 2006
 • W latach 2004 – 2007 koordynator uczelnianego systemu „Plagiat”

  2004 - 2007
 • Członek konsorcjum Akademickich Zakładów Studiów Strategicznych

 • Zespół Problemowy – Pozamilitarne przygotowania obronne RP, powołany przez MON celem przeprowadzenia Strategicznego Przeglądu Obronnego

 • Zespół badawczy Ministra Obrony Narodowej ds. opracowania założeń nowych rozwiązań organizacyjno-funkcjonalnych współpracy resortu z organizacjami pozarządowymi i o charakterze proobronnym

 • Przewodniczący komisji konkursowej finału IX i X edycji ogólnopolskiego konkursu dla szkół średnich: Polska w NATO Bezpieczna Polska, Bezpieczna Europa, Bezpieczny Świat

 • W 2014 r. zespół konsultacyjny powołany  przez Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego w związku z prowadzonymi pracami nad nowelizacją regulacji prawnych dotyczących tematyki kierowania obroną państwa

  2014
 • Komitet organizacyjny ogólnopolskiej olimpiady wiedzy o bezpieczeństwie i obronności

Pozostałe osiągnięcia

Przyznane odznaczenia państwowe i wyróżnienia:

 • Brązowy Krzyż Zasługi – 2019;

 • Medal Za Zasługi w Pracy Penitencjarnej – 2018;

 • Medal Za Długoletnią Służbę: srebrny – 2013;

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2012;

 • Medal Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny: brązowy – 2002, srebrny – 2009, złoty –2017;

 • Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju: brązowy – 2001, srebrny – 2005, złoty –2010;

 • Nagroda I stopnia Ministra Obrony Narodowej za osiągnięcia organizacyjne w roku akademickim 2015/2016 – 2017;

 • Medal Komendanta-Rektora Akademii Obrony Narodowej – 2007;

 • Sygnet Akademii Obrony Narodowej – 2008;

 • Medal Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego – 2009;

 • Medal 20-lecia Akademii Obrony Narodowej – 2010;

 • Wyróżnienie Stowarzyszenia Historyków Wojskowości za najlepszą pracę z dziedziny historii wojskowej – 2011;

 • Medal 25-lecia Akademii Obrony Narodowej – 2015;

 • Medal Instytutu Papieża Jana Pawła II za współpracę na płaszczyźnie naukowej – 2016;

 • Medal Odznaka pamiątkowa szefa Zarządu Planowania Użycia SZ i Szkolenia P3/P7 Sztabu Generalnego WP za przeprowadzenie wykładu dla kadry Sztabu Generalnego WP – 2018

 • Medal Theresianische Militärakademie – Wiener Neustadt – 2019

 • Ryngraf strzelecki Związku Strzeleckiego „Strzelec” za współpracę na płaszczyźnie dydaktyczno-organizacyjnej – 2014.

 • Dyplom – podziękowanie Starosty Pułtuskiego za współpracę w organizowaniu przedsięwzięć związanych ze szkoleniem obronnym kadry kierowniczej Starostwa i studentów w zakresie bezpieczeństwa narodowego – 2017.

prof. dr hab. Tomasz Kośmider