dr hab. Krzysztof Wojcieszek

Dr hab. Krzysztof A. Wojcieszek prof. Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości  (SWWS) jest biologiem molekularnym ( mgr, UŁ), filozofem (mgr, etyka, (UŁ), doktorem filozofii (ATK) i doktorem habilitowanym pedagogiki (UAM). Obecnie kieruje Instytutem Społecznych Podstaw Penitencjarystyki SWWS.

Specjalizuje się w profilaktyce problemów alkoholowych i narkotykowych (zarówno badania, jak i praktyka), a także w antropologicznych aspektach pedagogiki (tematyka osoby i jej relacji) oraz w dydaktyce filozofii. Jest twórcą wielu cenionych i szeroko stosowanych programów profilaktycznych (np. „Noe”, „Korekta”, „Debata”, „Smak życia czyli debata o dopalaczach”, „ARS czyli jak dbać o miłość”, „Dżungla”) z których dwa znajdują się na tzw. liście programów rekomendowanych.

Były prezes Europejskiego Towarzystwa Badań nad Profilaktyką (EUSPR). Autor wielu publikacji naukowych i popularnych (ponad 150) (w tym monografie: „Na początku była rozpacz” (2005), „Człowiek spotyka alkohol”(2010), „Optymalizacja profilaktyki problemów alkoholowych”(2013), „Nasze dzieci w dżungli życia…”(2016).

Czynny uczestnik kilkuset konferencji i sympozjów naukowych w Polsce i poza granicami kraju. Szkoleniowiec i ekspert wielu instytucji (Parlament, PARPA, MEN, MON, GIS). Wykładał na kilku uczelniach wyższych (Szkoła im. B. Jańskiego, Pedagogium WSNS, SWPS, UKSW i inne). Odznaczenia: Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, Odznaka Honorowa Min. Zdrowia.

Dorobek naukowy

 • Krzysztof Wojcieszek (red.)

  Wydawnictwo DiG, Warszawa ; 2021
 • Krzysztof Wojcieszek

  STUDIA PAEDAGOGICA IGNATIANA 2019; 22(3), s. 39-57.
 • Krzysztof Wojcieszek

  PRZEGLĄD WIĘZIENNICTWA POLSKIEGO 2018; 100(3), s. 59-79.
 • Krzysztof Wojcieszek

  REMEDIUM 2019; 8(312), s. 2-5.
 • Krzysztof Wojcieszek

  BIULETYN INTERNETOWY EMCAPP 2019, No. 13, s. 8-21.
 • Krzysztof Wojcieszek

  BIULETYN INTERNETOWY EMCAPP 2019, No. 12, s. 69-78.
 • Krzysztof Wojcieszek

  REMEDIUM 2020; 9(324) , s. 4-6.
 • Czynniki społeczno – kulturowe w profilaktyce szkolnej

  Krzysztof Wojcieszek

  Profilaktyka w szkole. Stan i rekomendacje dla systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce. Lublin: Wydawnictwo Fundacji „Masz Szansę"; 2019, s. 37-48.
 • Społeczno – kulturowe uwarunkowania skutecznego wspierania zdrowia i profilaktyki szkolnej

  Krzysztof Wojcieszek

  Profilaktyka w szkole. Stan i rekomendacje dla systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce. Lublin: Wydawnictwo Fundacji „Masz Szansę"; 2019, s. 90-102.
 • Budowanie społeczno – kulturowego wsparcia dla promocji zdrowia i profilaktyki szkolnej

  Krzysztof Wojcieszek

  Profilaktyka w szkole. Stan i rekomendacje dla systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce. Lublin: Wydawnictwo Fundacji „Masz Szansę"; 2019, s. 171-176.
 • Czy Polska może „wybić się na trzeźwość”? Kompetencje POKOLENIA 1918 i POKOLENIA 2018 w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych.

  Krzysztof Wojcieszek

  Profilaktyka zachowań ryzykownych w teorii i praktyce. Lublin: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie; 2019, s. 19-34.
 • O właściwe podejście do kwestii nowych narkotyków (tzw. dopalaczy)

  Krzysztof Wojcieszek

  Współczesny wymiar bezpieczeństwa publicznego kształtowanie bezpiecznych przestrzeni działania profilaktyczne. Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości; 2019, s. 140-155.
 • Propozycja dla Polski: trzeźwość Studium z zakresu pedagogiki społecznej

  Krzysztof Wojcieszek

  Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości; 2020.
 • Dlaczego Narodowy Program Trzeźwości?

  Krzysztof Wojcieszek

  W trosce o wolność. Narodowy Kongres Trzeźwości. Katowice: Fundacja Signum Magnum; 2019, s. 43-63.
 • Dobra edukacji w Narodowym Programie Trzeźwości

  Krzysztof Wojcieszek

  Dobra edukacji i ich pedagogiczna eksploracja. Kraków: Uniwersytet Jagielloński; 2019, s. 365-378.
 • Konstruktywna rola wsparcia autorów w kształceniu na odległość – konsultacje i hospitacje

  Krzysztof Wojcieszek

  Zdalne kształcenie akademickie dorosłych w czasie pandemii. Warszawa: Wydawnictwo DiG; 2020, s. 225-238.
 • Zagadnienie dzielności etycznej jako zagubione sedno wychowania

  Krzysztof Wojcieszek

  W poszukiwaniu dobra w perspektywie jednostkowej i społecznej. Księga jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin dr hab. Krystyny Ostrowskiej. Warszawa: Instytut Wymiaru Sprawiedliwości; 2020, s. 147-158.
 • Jaki model filozofowania i jaka metafizyka są najlepsze jako podstawa edukacji w XXI wieku? Starożytne czy nowożytne?

  Krzysztof Wojcieszek

  Pedagogiczne aspekty edukacji filozoficznej z uwzględnieniem systemów penitencjarnych. Warszawa: Wydawnictwo DiG; 2020, s. 9-20.
 • Ryzyko „mizologii” w nauczaniu filozofii w szkole wyższej: z czego wypływa i jak go uniknąć?

  Krzysztof Wojcieszek

  Pedagogiczne aspekty edukacji filozoficznej z uwzględnieniem systemów penitencjarnych. Warszawa: Wydawnictwo DiG; 2020, s. 137-160.
 • Krzysztof Wojcieszek

  REMEDIUM 2021; 2(329), s. 8-11.
 • Krzysztof Wojcieszek

  Volume 11, Issue 1 (2021): Journal of Security and Sustainability Issues, s. 395–399
 • Krzysztof Wojcieszek

  Alkoholizm i Narkomania, 2021; 34 (1): s. 51-68
 • Krzysztof Wojcieszek

  Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, Tom 47 Nr 3 (2021) s. 375-397

Dorobek dydaktyczny

I. Programy profilaktyczne dla różnych grup odniesienia – scenariusze, ewaluacja, badania.

 • NOE. Program profilaktyczny dla młodzieży.

  Wojcieszek K.

  Cz. 1, Warszawa: Wyd. PARPA, ss. 116.; 1995
 • Program „Noe”. Co to takiego? „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”,

  Wojcieszek K.

  Miesięcznik Ministerstwa Edukacji Narodowej, vol. 347, nr 2/96, s. 11- 14.; 1996
 • Sonda 21 – profesjonalne aspekty programu profilaktycznego

  Wojcieszek K.

  „Remedium”, nr 6 (40), s. 20-22.; 1996
 • Noe – część I i II, Program profilaktyczny dla młodzieży

  Wojcieszek K.

  PARPA, Warszawa : Wyd. PARPA, ss. 1-136.; 1997
 • Debata. Propozycja scenariusza zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych dla klas VI-VIII

  Wojcieszek K.

  “Remedium”, nr 3(61). s. 18-24.; 1998
 • Etyczne działania w profilaktyce problemów wynikających z używania substancji psychoaktywnych

  Wojcieszek K.

  s. 95-103, w: A. Andrzejuk (red.), Zagadnienie etyki zawodowej, Warszawa: Oficyna Navo, s.95-103. ‘1998
 • „Korekta”, Program profilaktyczny w dziedzinie problemów alkoholowych, przeznaczony do pracy z młodymi dorosłymi, w tym z żołnierzami zasadniczej służby wojskowej

  Wojcieszek K.

  Warszawa : MON/Wydawnictwo M.M. Ulmak, s. 35.; 1999
 • Społeczny świat II Elementarza. Prezentacja wyników badań ewaluacyjnych programu profilaktycznego „Drugi Elementarz”,

  Fatyga B., Fluderska G., Sochocki M.J., Wojcieszek K.A.

  Warszawa : Wyd. Toret, s. 53-75, 109 – 126, 247 - 255 (strony wskazują poszczególne części według mojego wyłącznego autorstwa).; 2000
 • Rozwój programów profilaktycznych w Polsce

  w: A. Margasiński, B. Zajęcka (red.), Wojcieszek K.

  Psychopatologia i Psychoprofilaktyka, s. 435-441.; 2000
 • Standardy jakości pierwszorzędowych programów profilaktycznych,

  Szymańska J., Wojcieszek K.

  „Problemy Poradnictwa Psychologiczno – Pedagogicznego”, vol. 1 nr 14, s. 5-15.; 2001
 • Standardy programów profilaktycznych dla młodzieży po inicjacji alkoholowej

  w: A. Szymanowska (red.), Wojcieszek K.

  Alkohol a zachowania problemowe dzieci i młodzieży. Opinie i badania., Warszawa 2004: Wyd. Edukacyjne PARPA, s. 67-72.
 • Program profilaktyczny w dziedzinie problemów alkoholowych, przeznaczony do pracy z młodymi dorosłymi, w tym z żołnierzami zasadniczej służby wojskowej,

  Wojcieszek K.

  „Korekta”. Wydanie II, Warszawa : MON/Wydawnictwo M.M. Ulmak, s. 35.; 2004
 • Program profilaktyczny „Korekta”. Zastosowania i możliwości rozwoju

  Wojcieszek K.

  „Remedium”, nr 3(133), s. 20-21.; 2004
 • Program „Noe” w profilaktyce szkolnej

  Wojcieszek K.

  „Remedium”, nr 2, (132), s. 20-21.; 2004
 • Szlaban. Program profilaktyczny

  Wojcieszek K.

  Warszawa : Wyd. PARPA, ss. 34.; 2005
 • Program profilaktyczny Szlaban, Interwencja wobec sprzedaży alkoholu nieletnim

  Wojcieszek K.

  Wyd. II, Warszawa : Wydawnictwo PARPA, s. 3-35.; 2006
 • Szkoła jako wspólnota, Materiały konferencyjne z ogólnopolskiej konferencji „Wychowywać to kochać i wymagać”

  Wojcieszek K.

  Zeszyty Metodyczne CMPPP nr 2, Warszawa: Wyd. CMPPP, s.24-30.; 2006
 • Smak życia czyli debata o dopalaczach. Program profilaktyki uniwersalnej.

  Wojcieszek K.

  Warszawa : Wyd. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, ss.56, (recenzowany).; 2010
 • “Bridging the gap” w programach “Debata” i “Korekta”

  Wojcieszek K.

  „Remedium” nr 4 (206), s. 24-25.; 2010
 • Dopalacze – krótka interwencja profilaktyczna w grupie

  Wojcieszek K.

  „Remedium” nr 11 ( 213), s. 1-3.; 2010
 • Wstępna ewaluacja programu ”Smak życia, czyli debata o dopalaczach”

  Wojcieszek K.

  „Remedium” nr 10 (224), s. 1-3.; 2011
 • Krótka interwencja profilaktyczna w grupie – konstruktywne wykorzystanie dysonansu poznawczego w profilaktyce dla grupy podwyższonego ryzyka na przykładzie programu „Korekta”,

  Wojcieszek K.

  „Resocjalizacja Polska” nr 2/2011, s.257-275.; 2011
 • Optymalizacja profilaktyki problemów alkoholowych. Pedagogiczne implikacje grupowych interwencji krótkoterminowych

  Wojcieszek K.

  Kraków: Wydawnictwo Rubikon, s.407.; 2013
 • Dlaczego jest konieczna i na czym polega optymalizacja profilaktyki problemów alkoholowych

  [w:] Nowak B.M., Krawczyk J. (red.), Wojcieszek K.

  Problemy i wyzwania współczesnej pedagogiki szkolnej, Warszawa: wyd. Pedagogium, s. 113-137.; 2014
 • ARS czyli jak dbać o miłość.

  Wojcieszek K.

  Podręcznik programu profilaktycznego Warszawa: Wyd. GIS, s. 112.; 2014
 • Brief intervention in the group – the polish experience

  Wojcieszek K.

  Lisbon, 8-9.12.2011, komunikat, EUSPR II Conference, Lisbon 2011.
 • “The taste of life debate” – a new approach for legal highs use among students – results of formative evaluation

  Wojcieszek K.

 • Is alcohol abstinence a good proposal for adolescents? Data from the “Debata” project

  Wojcieszek K.

  III International Conference and Members Meeting EUSPR “Common risk and protective factors, and the prevention of multiple risk behaviours”, 6-7.12.2012, Kraków, organizator: EUSPR.; 2012
 • Evaluation of „Korekta” alkohol prevention program In Young policemen group

  Wojcieszek K, Wojcieszek M.

  Komunikat na konferencji dorocznej EUSPR w Paryżu, listopad 2013.
 • The reception of the prevention program ”Taste of life – a debate about designer drugs” In the different groups of pupilsfrom the universal and a high er risk level . Poster.

  Wojcieszek K.

  VII Konferencja EUSPR w Berlinie
 • Is the Ability of Implementation the Key Evaluation Criterion? Short or Long Prophylactic Impact on the Universal Level?

  Wojcieszek K.

  Konferencja EUSPR w Gandawie (Belgia). Oral poster.; 2019
 • An attempt to the summative evaluation of the „Debate”

  Wojcieszek K., Maciaszek S., Wojcieszek M., Piekarz I.

  Prevention Program, EUSPR, Gandawa. Poster.; 2019
 • NOE. Program profilaktyczny dla młodzieży.

  Wojcieszek K.

  Cz. 1, Warszawa: Wyd. PARPA, ss. 116.; 1995

II. Modele oddziaływań profilaktycznych – podstawy teoretyczne.

 • Przyczyny problemów alkoholowych młodzieży, „Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze”

  Wojcieszek K.

  Przygotowanie do życia - Wkładka, vol. 346, nr 3/95, s.12-16.; 1995
 • Duchowość w terapii narkomanii

  Wojcieszek K.

  „Remedium”, nr 11(105), s.16-17; 2001
 • Antropologiczne podstawy profilaktyki. Krucjata Wyzwolenia Człowieka w kościelnej i świeckiej działalności trzeźwościowej, Krościenko nad Dunajcem

  Wojcieszek K. w: P. Kulbacki (red.)

  Wrocław: Wyd. Apis, s. 31-41.; 2002
 • Programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Perspektywy personalistyczne,

  w: A. Derdziuk, J. Karczewski (red.), Wojcieszek K.

  Moralne aspekty choroby alkoholowej i profilaktyki, Zakroczym 2003, Wyd. OAT, s. 105-117.; 2003
 • Podstawy profilaktyki wśród dzieci. Krucjata Wyzwolenia Człowieka środowiskiem wychowawczym dla dzieci

  w: P. Kulbacki (red.), Wojcieszek K.

  Materiały z V Sympozjum KWC, Łódź 11.10.2003, Krościenko – Łódź – Kraków: Wydawnictwo Światło - Życie, s.51-62.; 2003
 • Dzieci jako przedmiot eksploatacji – kontekst edukacyjny, Polska dla Dzieci.

  Wojcieszek K.

  Ogólnopolski Szczyt w Sprawach Dzieci,. Materiały i dokumenty, Warszawa: Rzecznik Praw Dziecka s. 137-145.; 2003
 • Podmiotowość człowieka w leczeniu uzleżnień od substancji psychoaktywnych

  Wojcieszek K.

  Zjazd Psychiatrów Polskich, Warszawa 2004, Materiały na CD, streszczenie wystąpienia.; 2004
 • Na początku była rozpacz…

  Wojcieszek K.A.

  Antropologiczne podstawy profilaktyki, Kraków : Wyd. Rubikon, ss. 249.; 2005
 • Między nadzieją a rozpaczą

  Wojcieszek K.

  „Świat Problemów”, nr 9 (152), s.7-9.; 2006
 • Uniwersalne czynniki kulturowe w profilaktyce problemów alkoholowych młodzieży

  Wojcieszek K.

  „Remedium”, nr 9 (163), s. 6-7.; 2006
 • Nadzieja fundamentem wychowania młodzieży do trzeźwości, w: P. Kulbacki (red.), Abstynencja.

  Wojcieszek K.

  Między profilaktyką a terapią, Warszawa : Wyd. Edukacyjne PARPA, s.69-79.; 2006
 • Odmienność celów i środków pedagogiki eklektycznej i personalistycznej

  Wojcieszek K.

  „Kwartalnik Pedagogiczny - Kwartalnik edukacyjny PCEN”, nr 1(48), s. 58-62.; 2007
 • Od wolności do miłości. Od miłości do wolności. Rola relacji osobowych w procesie metanoi

  w: M. Jankowska, M. Ryś (red.), Wojcieszek K.

  Personalizm wobec problemu uzależnień
 • Troska jako istota pracy profilaktycznej

  Wojcieszek K.

  „Trzeźwymi Bądźcie”, nr 2 ( 118), s. 16-19.; 2008
 • Program profilaktyczny Szlaban, Interwencja wobec sprzedaży alkoholu nieletnim

  Wojcieszek K.

  Wyd. II, Warszawa : Wydawnictwo PARPA, s. 3-35.; 2006
 • Teorie uzależnień od substancji psychoaktywnych, w: M. Jędrzejko (red.) Współczesne teorie i praktyka profilaktyki uzależnień chemicznych i nie chemicznych,

  Jędrzejko M, Wojcieszek K., Neroj A., Kowalewska A.

  Warszawa – Pułtusk: Fundacja Pedagogium, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Oficyna Wydawnicza ASPRA- JR, s. 77-152.; 2009
 • Człowiek spotyka alkohol. Filozoficzne podstawy wychowania do trzeźwości w ujęciu tomistycznym

  Wojcieszek K.

  Kraków: Wydawnictwo Rubikon, ss. 328.[recenzowana]; 2010
 • Nieznane skutki inicjacji alkoholowej. Uzależnienie jako proces z dodatnim sprzężeniem zwrotnym (tezy wykładu)

  Wojcieszek K.

  XVI Ponadregionalne Mikołowskie Seminarium Trzeźwościowe, Mikołów 2012, Materiały seminaryjne, marzec 2012, s.34-37.
 • Obecność jako podstawa terapii uzależnień, [w:] Terapia uzależnień w izolacji więziennej – możliwości i ograniczenia

  Wojcieszek K.

  Wyd. Fundacji Stefana Batorego. s. 65-75.; 2013
 • Rozpacz jako pierwotny czynnik ryzyka używania substancji psychoaktywnych, w: Z. Gaś (red.) Człowiek na rozdrożu. Zrozumieć, aby pomóc,

  Wojcieszek K.

  Lublin : Wydawnictwo Naukowe Innovatio Press, s.195-212.; 2013
 • Miłość jako najgłębsza ludzka potrzeba: antropologiczne warunki trwałości więzi osobowych, [w:] Gaś Z. (red.), Młodzież w poszukiwaniu szczęścia,

  Wojcieszek K.

  Lublin : Wyd. Naukowe Innovatio Press, s. 57-74.; 2014
 • Nature of desperation

  Wojcieszek K.

  The EMCAPP Journal of Christian Psychology Around the World, nr 1/2012, wydanie internetowe: www.1kserver.com/4edc67760a876/2; 2011
 • Konsultatiwnaja Psychołogija i Psychoterapia (ros.)

  Wojcieszek K., Otczajanije (ros.)

  nr 3/2011, s. 47-54, (Войчешек Кшиштоф, Отчаяние // Консультативная психология и психотерапия. 2011. №3. – C. 47-54). Również wersja anglojęzyczna: (Voycheshek K.A. Desperation // Counseling Psychology and Psychotherapy. 2011 #3. – P. 47-54).
 • Abstynencja jako włąściwy cel profilaktycznych oddziaływań wychowawczych

  [w:] Gaś Zbigniew (red.), Wojcieszek K.

  Nowe wyzwania profilaktyki, Lublin: Wyd. WSEiI, ss. 81-98
 • Cnota trzeźwości: indywidualna czy społeczna?

  Wojcieszek K.

  Rocznik Tomistyczny, wydany w 2019 jako 2018, s. 255 – 270.; 2019
 • Gdy kara więzienia staje się szansą rozwoju – studium przypadku

  Wojcieszek K.

  Przegląd Więziennictwa Polskiego, s. 59-81. Nr 100, III kwartał 2018 (wydano w połowie 2019).
 • The Forgotten Defender

  [w:] Nicolenne Joubert (red.), Wojcieszek K.

  s. 113-127, , Psychology and Psychotherapy in the Perspective of Christian Anthropology, Cambridge Scholars Publishing, Cambridge 2018.
 • Evaluation of „Korekta” alkohol prevention program In Young policemen group

  Wojcieszek K, Wojcieszek M.

  Komunikat na konferencji dorocznej EUSPR w Paryżu, listopad 2013.

III. Profilaktyka z udziałem rodziców

 • Działania profilaktyczne – co się już robi, a co jest jeszcze do zrobienia

  w: Stępień E. (red.), Wojcieszek K.

  Alkohol a polska młodzież. Raport 1994. Warszawa: Wydawnictwo PARPA, s. 30-39. ; 1995
 • Czy to Twój problem? Poradnik dla gminnych animatorów

  Wojcieszek K.

  Warszawa: Wydawnictwo PARPA, ss. 64.; 1996
 • Chrońmy młodość. Kampania profilaktyczna

  Wojcieszek K.

  Warszawa : Wyd. PARPA, ss. 78.; 1997
 • Wygrać życie. Szkolny program profilaktyczny

  Wojcieszek K.

  Kraków: Wyd. Rubikon, str. 1-67.; 2002
 • Profilaktyka uzależnień: cele, zadania i kierunki rozwoju

  Wojcieszek K.

  „Trzeźwymi Bądźcie”, nr 5(85), rok XIV, s. 6-9.; 2002
 • Socjoekologiczny model redukcji przemocy w szkole

  Wojcieszek K.

  “Świat Problemów”, nr 9(176), s. 28-30.; 2007
 • Dostępność jako podstawowy powód używania substancji psychoaktywnych, w: M. Jędrzejko (red.) Współczesne teorie i praktyka profilaktyki uzależnień chemicznych i nie chemicznych

  Wojcieszek K.

  Warszawa – Pułtusk: Fundacja Pedagogium, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Oficyna Wydawnicza ASPRA- JR , rozdz. III, s. 33-76.; 2009
 • Dlaczego dziewczęta piją więcej niż chłopcy?, A. Massalski, K. Wiatr (red.), Zagrożenia wychowawcze XXI wieku

  Wojcieszek K

  Warszawa : Wyd. Kancelarii Senatu RP, s. 195-200.; 2009
 • Profilaktyka problemów alkoholowych w warunkach profesjonalnej służby wojskowej. W poszukiwaniu rozwiązań.

  Wojcieszek K.

  Warszawa 2010: Departament Wychowania i Promocji Obronności MON, ss. 95.; 2010
 • Czynniki społeczno – kulturowe w profilaktyce szkolnej

  Robert Porzak (red.), Wojcieszek K.

  Profilaktyka w szkole. Stan i rekomendacje dla systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce. Wyd. Fundacji „Masz Szansę”: Lublin, s. 37-48.; 2019
 • Społeczno – kulturowe uwarunkowania skutecznego wspierania zdrowia i profilaktyki szkolnej,

  Robert Porzak (red.), Wojcieszek K.

  Profilaktyka w szkole. Stan i rekomendacje dla systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce. Wyd. Fundacji „Masz Szansę”: Lublin, s. 97- 126.; 2019
 • Budowanie społeczno – kulturowego wsparcia dla promocji zdrowia i profilaktyki szkolnej.

  Robert Porzak (red.), Poleszak R., Wojcieszek K.

  [w:] Profilaktyka w szkole. Stan i rekomendacje dla systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce Wyd. Fundacji „Masz Szansę”: Lublin, s. 185-190.; 2019
 • Czy Polska może „wybić się na trzeźwość”? Kompetencja Pokolenia 1918 i Pokolenia 2018.

  Wojcieszek K.

  Zbigniew Gaś, Wydawnictwo Innovatio Press Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie : Lublin, s. 19-34.; 2019
 • Dlaczego Narodowy Program Trzeźwości?

  Biskup. Tadeusz Bronakowski (red.), Wojcieszek K.

  [w:] W trosce o wolność. Narodowy Kongres Trzeźwości 2017, , Wyd. Fundacji „Signum Magnum” : Katowice, s. 43 – 63.; 2019
 • Dobra edukacji w Narodowym Programie Trzeźwości

  Wojcieszek K.

  s. 365-378 [w:] Dobra edukacji i ich pedagogiczna eksploracja. Katarzyna Wrońska (red.). Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego: Kraków; 2019
 • Niepodległość a praca dla trzeźwości. Szkic na 100 – lecie odzyskania niepodległości przez Polskę

  Wojcieszek K.

  Apostoł Trzeźwości Vademecum Apostolstwa Trzeźwości, rocznik 2018, s. 44-52.
 • Towards a positive change of habits. National Sobriety Program in Poland

  Wojcieszek K.

  EUSPR Conference, Lisbon 2018.
 • Człowiek spotyka alkohol. Filozoficzne podstawy wychowania do trzeźwości w ujęciu tomistycznym

  Pożak R., Ostaszewski K., Pyżalski J., Kołodziejczyk J., Wojcieszek K., Jeżowski A., Poleszak W., Kata G.

  Profilaktycy.pl – the automatized system of assessing prevention needs and recommending preventive activities in Polish schools, EUSPR Conference, Lisbon 2018.
 • Sonda 21 Project: forecast, manifestation Or causa of the stabilization trend in the drinking of polish youth

  Wojcieszek K.

  Seminarium Stow. Im. Kettila Bruuna, Kraków 10-12, 04.2019.

Dorobek organizacyjny

 • Europejskie Towarzystwo Badań nad Profilaktyką – EUSPR (założyciel, pierwszy prezes);

 • Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich (członek wspierający, od początku) i czynnie uczestniczę w pracach Europejskiego Ruchu Psychologów, Psychoterapeutów i Antropologów Chrześcijańskich;

 • Zespół ds. Pedagogiki Resocjalizacyjnej przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN;

 • Polskie Towarzystwo Mariologicznego (członek zwyczajny);

 • Zespół ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych przy Konferencji Episkopatu Polski (kilka kolejnych kadencji, do dziś).

 • Honorowy członek Stowarzyszenia Profilaktycznego Noe.

Pozostałe osiągnięcia

 • Srebrny Medal za Zasługi dla Obronności Kraju (2001,MON).

 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (2001, MEN).

 • Nagroda Naukowa (zbiorowa) Rektora SGH za publikację (2015).

 • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia zawodowe.

 • Nagroda Rektora Pedagogium za osiągnięcia zawodowe.

 • Dwie nagrody literackie (wyróżnienia) w anonimowych otwartych konkursach ( I Międzynarodowy Konkurs im. Reymonta, poezja; międzynarodowy konkurs Polskiego Radia i Deutsche Rundfunk, proza).

dr hab. Krzysztof Wojcieszek