Nasze badania
w służbie publicznej

Poznaj szczegóły
Budujemy bezpieczne
przestrzenie publiczne
Poznaj szczegóły
Podnosimy kompetencje w zakresie
bezpieczeństwa publicznego i powszechnego
Poznaj szczegóły

Najnowsze opisy wpływu społeczno-gospodarczego:

Polityka społeczna
Interdyscyplinarny wkład na rzecz Narodowego Programu Trzeźwości i Narodowego Programu Zdrowia
21 September 2020

Nasze badania wnoszą istotny wkład w debatę nt. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych w polityce społecznej, dostarczając m.in. programy profilaktyczne, a także prowadząc działania edukacyjne na rzecz różnorodnych grup społecznych.

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu, Nauki socjologiczne, Pedagogika
Słowa kluczowe
czynniki ryzyka i chroniące, narkomania, Problemy alkoholowe, rekomendowane programy profilaktyczne
Polityka społecznaSocial policy
Interdisciplinary contribution to the National Programme on Sobriety and the National Health Programme
21 September 2020

Our research makes an important contribution to the debate on tackling alcohol and drug problems in social policy by providing, among other things, prevention programmes as well as educational activities for diverse social groups.

Dyscypliny
Health sciences, Pedagogy, Sociological sciences
Słowa kluczowe
Alcohol problems, drug addiction, recommended prevention programmes, risk and protective factors
public safety
Building safe spaces
1 December 2020

The research activity of the Academy of Justice contributes to the creation of safe spaces for society. Meeting contemporary challenges and threats related to both structural and personal safety requires a properly organized algorithm of actions that guarantees efficient response to threats.

Dyscypliny
Security studies
Słowa kluczowe
civil protection, rescue, safe spaces, trainings

Wiodące dokonania i ich oddziaływanie na społeczeństwo i gospodarkę

Distance learningKształcenie zdalne
Improving professional competences through distance learning
12 January 2021

We have combined modern teaching in the age of pandemics with our unique experience in public safety, enabling a wide range of national and international recipients to improve their professional competences using e-learning.

Dyscypliny
Pedagogika, Pedagogy
Słowa kluczowe
complementary education, distance learning, e-learning, modern technologies, training
Kształcenie zdalne
Podnoszenie kompetencji zawodowych z wykorzystaniem kształcenia zdalnego
12 January 2021

Nowoczesne nauczanie w dobie pandemii połączyliśmy z unikalnym doświadczeniem z zakresu bezpieczeństwa publicznego, umożliwiając szerokiemu odbiorcy w kraju i za granicą podnoszenie kompetencji zawodowych, z wykorzystaniem e-learningu.

Dyscypliny
Pedagogika
Słowa kluczowe
e-learning, kształcenie, kształcenie komplementarne, kształcenie zdalne, nowoczesne technologie
Bezpieczeństwo publiczne
Budowanie bezpiecznych przestrzeni
1 December 2020

Działalność naukowa SWWS przyczynia się do kształtowania bezpiecznych przestrzeni dla społeczeństwa. Sprostanie współczesnym wyzwaniom i zagrożeniom odnoszącym się zarówno do bezpieczeństwa strukturalnego, jak i personalnego wymaga bowiem właściwie zorganizowanego algorytmu działań gwarantującego sprawne reagowanie na zagrożenia.

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie
Słowa kluczowe
bezpiecznych przestrzenie, ochrona ludności, ratownictwo, szkolenia

Działalność
naukowa

Działania Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości ukierunkowane są na transfer wiedzy oraz implementację wypracowanych rozwiązań. Rezultaty działalności badawczo-rozwojowej uczelni znajdują zastosowanie w działalności różnych podmiotów bezpośrednio lub pośrednio związanych z profilaktyką zagrożeń społecznych, porządkiem publicznym oraz funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości.
Beneficjentami działalności uczelni są instytucje powiązane z różnymi podmiotami publicznymi, prywatnymi i poza rządowymi oraz przedstawiciele różnych środowisk społecznych. Oddziaływanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych ma wpływ m.in. na: gospodarkę, funkcjonowaniem administracji publicznej, ochroną zdrowia, kulturą i sztuką, ochroną środowiska naturalnego, bezpieczeństwem i obronnością państwa, rozwój cywilizacyjny społeczeństwa.

Współpraca

Działania Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości ukierunkowane są na transfer wiedzy oraz implementację wypracowanych rozwiązań. Rezultaty działalności badawczo-rozwojowej uczelni znajdują zastosowanie w działalności różnych podmiotów bezpośrednio lub pośrednio związanych z profilaktyką zagrożeń społecznych, porządkiem publicznym oraz funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości.
Beneficjentami działalności uczelni są instytucje powiązane z różnymi podmiotami publicznymi, prywatnymi i poza rządowymi oraz przedstawiciele różnych środowisk społecznych. Oddziaływanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych ma wpływ m.in. na: