Nasze badania
w służbie publicznej

Poznaj szczegóły
Budujemy bezpieczne
przestrzenie publiczne
Poznaj szczegóły
Integrujemy służby w zakresie
bezpieczeństwa publicznego i powszechnego
Poznaj szczegóły

Najnowsze opisy wpływu społeczno-gospodarczego:

Bezpieczeństwo publiczne
Budowanie bezpiecznych przestrzeni
1 grudnia 2020

Działalność naukowa SWWS przyczynia się do kształtowania „bezpiecznych przestrzeni” dla społeczeństwa. Sprostanie współczesnym wyzwaniom i zagrożeniom odnoszącym się zarówno do bezpieczeństwa strukturalnego, jak i personalnego wymaga właściwie zorganizowanego algorytmu działań gwarantującego sprawne reagowanie na wszelkiego typu zagrożenia. Projektowanie działań w tym zakresie wymusza konieczność posiadania i nieustannego doskonalenia systemu pozwalającemu odpowiednio reagować na pojawiające się w przestrzeni publicznej wyzwania i sytuacje kryzysowe. Istotę tych działań warunkuje ich charakter, który sprowadza się do eliminowania i neutralizacji zjawisk postrzeganych jako negatywne dla państwa i jego obywateli.

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie
Słowa kluczowe
bezpieczne przestrzenie, ochrona ludności, ratownictwo, szkolenia
Kształcenie zdalne
Podnoszenie kompetencji zawodowych z wykorzystaniem kształcenia zdalnego
12 stycznia 2021

Nowoczesne nauczanie w dobie pandemii połączyliśmy z unikalnym doświadczeniem z zakresu bezpieczeństwa publicznego, umożliwiając szerokiemu odbiorcy w kraju i za granicą podnoszenie kompetencji zawodowych, z wykorzystaniem e-learningu.

Dyscypliny
Pedagogika
Słowa kluczowe
e-learning, kształcenie, kształcenie komplementarne, kształcenie zdalne, nowoczesne technologie
Polityka społeczna
Interdyscyplinarny wkład na rzecz Narodowego Programu Trzeźwości i Narodowego Programu Zdrowia
21 września 2020

Nasze badania wnoszą istotny wkład w debatę nt. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkotykowych w polityce społecznej, dostarczając m.in. programy profilaktyczne, a także prowadząc działania edukacyjne na rzecz różnorodnych grup społecznych.

Dyscypliny
Nauki o zdrowiu, Nauki socjologiczne, Pedagogika
Słowa kluczowe
czynniki ryzyka i chroniące, narkomania, Problemy alkoholowe, rekomendowane programy profilaktyczne

Wiodące dokonania i ich oddziaływanie na społeczeństwo i gospodarkę

Bezpieczeństwo publiczne
Stosowanie środków przymusu bezpośredniego a kształtowanie bezpiecznych przestrzeni
30 stycznia 2021

SWWS kształci kadry Służby Więziennej. Posiada zespoły naukowo-badawcze specjalizujące się w problematyce użycia środków przymusu bezpośredniego. Dysponuje odpowiednim potencjałem naukowo-badawczym wyróżniającym się wysokimi kompetencjami i kwalifikacjami do opracowywania szczegółowych badań w zakresie środków przymusu bezpośredniego.

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie
Słowa kluczowe
bezpieczne przestrzenie, ochrona ludności, środki przymusu bezpośredniego, szkolenia
NGO
Wpływ społecznych organizacji ratowniczych na rzecz tworzenia bezpiecznych przestrzeni
28 stycznia 2021

Działalność badawcza Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie SWWS w obszarze społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na rzecz bezpieczeństwa promuje ideę czynnego uczestnictwa ludności w tego typu organizacjach. Przyczyniamy się w ten sposób do rozwiązania problemów kadrowych mających kluczowe znaczenie dla utrzymania ich stałej gotowości bojowej walcząc jednocześnie z negatywnymi stereotypami dotyczącymi m.in. Ochotniczych Straży Pożarnych.

Dyscypliny
Nauki o bezpieczeństwie
Słowa kluczowe
bezpieczne przestrzenie, organizacje pozarządowe, ratownictwo
Know-how
Transfer wiedzy do administracji publicznej
27 stycznia 2021

Nowoczesne metody edukacyjne ukierunkowane na transfer wiedzy oraz implementację wypracowanych rozwiązań wypełniają ważny obszar w administracji publicznej.

Dyscypliny
Pedagogika
Słowa kluczowe
know-how, kształcenie ustawiczne, transfer wiedzy, wzmacnianie kompetencji

Działalność
naukowa

Działania Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości ukierunkowane są na transfer wiedzy oraz implementację wypracowanych rozwiązań. Rezultaty działalności badawczo-rozwojowej uczelni znajdują zastosowanie w działalności różnych podmiotów bezpośrednio lub pośrednio związanych z profilaktyką zagrożeń społecznych, porządkiem publicznym oraz funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości.
Beneficjentami działalności uczelni są instytucje powiązane z różnymi podmiotami publicznymi, prywatnymi i poza rządowymi oraz przedstawiciele różnych środowisk społecznych. Oddziaływanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych ma wpływ m.in. na: gospodarkę, funkcjonowaniem administracji publicznej, ochroną zdrowia, kulturą i sztuką, ochroną środowiska naturalnego, bezpieczeństwem i obronnością państwa, rozwój cywilizacyjny społeczeństwa.

Współpraca

Działania Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości ukierunkowane są na transfer wiedzy oraz implementację wypracowanych rozwiązań. Rezultaty działalności badawczo-rozwojowej uczelni znajdują zastosowanie w działalności różnych podmiotów bezpośrednio lub pośrednio związanych z profilaktyką zagrożeń społecznych, porządkiem publicznym oraz funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości.
Beneficjentami działalności uczelni są instytucje powiązane z różnymi podmiotami publicznymi, prywatnymi i poza rządowymi oraz przedstawiciele różnych środowisk społecznych. Oddziaływanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych ma wpływ m.in. na: